Mae Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW) – Elusen Cefn Gwlad Cymru, yn galw ar frys ar Lywodraeth Cymru i sicrhau cydbwysedd rhwng cadw ein tirwedd ddiwylliannol a thrysorau hanesyddol, a hyrwyddo datblygiad ynni adnewyddadwy yn Ne Cymru.

Mae YDCW yn cydnabod pwysigrwydd ynni adnewyddadwy wrth drawsnewid i ddyfodol sero net, ond mae hefyd yn pwysleisio’n gryf yr angen i ddiogelu’r arteffactau diwylliannol a hanesyddol amhrisiadwy a geir ar Gomin Eglwysilan ac o’i amgylch ar gynnig Twyn Hywel yng nghymoedd de Cymru.

Mae Comin Eglwysilan, sy’n swatio rhwng Nhelson a Senghenydd yng Nghaerffili, wedi dal sylw’r archeolegydd a’r arbenigwr celf cerrig o fri, yr Athro Nash (Canolfan Geowyddorau, Prifysgol Coimbra, Portiwgal ac Adran Archaeoleg, Clasuron ac Eifftoleg, Prifysgol Lerpwl)). Mae ei gwiriad diweddar o garreg â marc cwpan ar ffin cynnig Twyn Hywel yn Llanfabon, yn tanlinellu arwyddocâd hanesyddol yr ardal.

Mae’r Athro George Nash, arbenigwr uchel ei barch ym maes archeoleg Cymru, yn rhannu ei farn ar y cydbwysedd bregus hwn, gan nodi, “Mae’r asesiad archeolegol presennol a gynhaliwyd gan ddatblygwyr ynni gwynt Twyn Hywel, Bute Energy, yn annigonol i ddarganfod a deall potensial hanesyddol y tir comin.

“Gallai’r garreg ag arwydd cwpan a ddarganfuwyd yn Nhai’r Waun Isaf fod yn weddillion cofeb ddefodol claddu neolithig neu’n fan cyfarfod arwyddocaol neu’n farc tirwedd. Mae’n bosibl bod hyn yn gysylltiedig â rhagor o gelfyddyd graig, meini hirion wedi cwympo, claddedigaethau cist a charneddau o’r cyfnod Neolithig Diweddar neu’r Oes Efydd Gynnar a ddarganfuwyd ar Fynydd Eglwysilan, ac ardaloedd ucheldirol eraill yn yr ardal.

“Dylai’r bloc mawr hwn o garreg gydag o leiaf 90+ o olion cwpan ar ei wyneb uchaf, a gafodd ei Gofrestru yn gynnar yn 2023 gan Cadw, ni chafodd ei nodi yn ystod arolwg cerdded trosodd archeolegol, ond mi ddylai.

Fel archeolegydd, rwyf yn ymroddedig iawn i ddiogelu ein treftadaeth ddiwylliannol. Ar yr un pryd, bydd yr angen byd-eang am ynni yn cynyddu yn yr hinsawdd economaidd a gynhyrchir,” meddai Nash.

Er bod YDCW yn bryderus iawn ynghylch y posibilrwydd o golli treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ein gwlad, rydym hefyd yn cydnabod y brys i drosglwyddo i ynni adnewyddadwy i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.”

Dywed Ross Evans, llefarydd ar ran YDCW, “Rydym yn sefyll ar groesffordd lle mae’n rhaid i ni gydnabod pwysigrwydd diogelu ein hanes a’r angen dybryd i symud tuag at ffynonellau ynni adnewyddadwy. Mae’r datblygiad arfaethedig o 14 o dyrbinau gwynt uchel, pob un yn sefyll o gwmpas 220 metr, y ffyrdd mynediad a’r miloedd o dunelli o goncrit sydd eu hangen, yn codi pryderon sylweddol ynghylch colledion archeolegol posibl. Fodd bynnag, rydym hefyd yn deall y rheidrwydd i newid i sero net er mwyn diogelu ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

“Mae YDCW yn galw ar Lywodraeth Cymru a Cadw i fwrw ymlaen â gofal a chyfrifoldeb yn eu proses gwneud penderfyniadau. Rydym yn gofyn am asesiad archeolegol cynhwysfawr sy’n ystyried arwyddocâd treftadaeth ddiwylliannol Twyn Hywel. Bydd y dull hwn yn helpu i sicrhau cydbwysedd rhwng datblygu ynni adnewyddadwy a diogelu ein hanes gwerthfawr.

Gan gloi dywed Evans, “Credwn ei bod yn bosibl dod o hyd i ateb cytbwys sy’n cofleidio ynni adnewyddadwy wrth ddiogelu ein gorffennol. Rydym yn annog yr holl randdeiliaid i gymryd rhan mewn ymdrech ar y cyd i sicrhau bod Twyn Hywel nid yn unig yn safle ar gyfer ynni cynaliadwy ond hefyd yn destament. i dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Cymru.”

Mae YDCW yn parhau i fod yn ymrwymedig i feithrin deialog ystyrlon a gweithio ar y cyd â’r holl bartïon dan sylw i ddod o hyd i ffordd ymlaen sy’n cynnal pwysigrwydd cadw ein hanes a datblygu mentrau ynni adnewyddadwy.”

– Y Diwedd –

Nodyn i Olygyddion

Llun – y garreg gyda marc Cwpan yn Dai’r Waun Isaf, Llanfabon sydd yn llythrennol ar ffin cynnig Twyn Hywel

YDCW – Elusen Cefn Gwlad Cymru

Mae Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, y cyfeirir ati bellach fel YDCW – Elusen Cefn Gwlad Cymru, yn sefydliad dielw blaenllaw sy’n ymroddedig i gadw a diogelu harddwch naturiol, treftadaeth ddiwylliannol a chymeriad gwledig Cymru. Gyda hanes o bron i 100 mlynedd, mae YDCW yn parhau i fod yn ymrwymedig i eiriol dros ddatblygu cynaliadwy sy’n parchu amgylchedd a chyfoeth diwylliannol cefn gwlad Cymru.

Gwybodaeth pellach

Mae adroddiad Gridiau Ynni’r Dyfodol Cymru i’w weld yma:

https://www.llyw.cymru/gridiau-ynnir-dyfodol-i-gymru-few-adroddiadau

– Gellir dod o hyd i stori ein deiseb yma

https://cprw.org.uk/deiseb-ydcw-yn-ceisio-achub-cefn-gwlad/?lang=cy

Mae map yn dangos diwydiannu ein cefn gwlad i’w weld yma: https://cprw.org.uk/dns-map-launched-at-rwas/