Wind Power

Wales already produces twice the energy it needs, with roughly 55% coming from renewable energy sources. CPRW recognises and supports the transition to renewables. At present, wind power is the cheapest form of power generation, but it can be one of the most divisive forms of energy.

Ynni gwynt ar y môr

Mae gan Gymru botensial enfawr ar gyfer datblygiadau gwynt ar y môr. Yn wir, pe bai Cymru yn gwireddu ei photensial ynni gwynt ar y môr, byddem yn cynhyrchu dwywaith yr ynni sydd ei angen arnom gan ynni gwynt ar y môr yn unig – heb angen unrhyw ynni gwynt ar y tir sy’n bodoli’n barod neu’n newydd, ynni’r llanw, niwclear, hydro neu unrhyw fath arall o ynni!

Mae YDCW yn cefnogi’n gryf ynni arnofiol ar y môr ac ynni gwynt sefydlog, ac mae’n gefnogol i’r cynigion ym Môr Iwerddon a’r Môr Celtaidd, a allai gael buddion economaidd enfawr i’r diwydiannau adeiladu a dur.

Ynni gwynt ar y tir

Er nad yn wrthwynebus i holl ddatblygiadau ynni gwynt ar y tir, bydd YDCW yn ymgyrchu yn erbyn cynlluniau sy’n rhy agos at gymunedau, yn niweidiol i ansawdd y dirwedd a bioamrywiaeth yr ardal ac yn ychwanegu at ddiwydiannu ein cefn gwlad.

Mae YDCW o’r farn bod polisi Llywodraeth Cymru i ehangu nifer y gosodiadau gwynt ar y tir, a’u casglu mewn ardaloedd penodol a aseswyd ymlaen llaw fel y’u gelwir yn y ddogfen bolisi, Cymru’r Dyfodol, yn hen ffasiwn i raddau helaeth o ystyried y datblygiadau diweddar mewn gwynt ar y môr.

Polisïau sydd wedi dyddio

Mae YDCW yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth y DU i ail-ganolbwyntio’r Polisi hwn (Cymru’r Dyfodol) sydd – er gwaethaf sawl cyfeiriad at botensial Cymru o ran ynni gwynt ar y môr – heb symud ymlaen i adlewyrchu’r pwyslais cynyddol a’r datblygiadau mewn technoleg gwynt ar y môr. Dim ond polisi daearol y mae Cymru’r Dyfodol yn ei gwmpasu, ac mae angen ei integreiddio gyda Chynllun Morol Cenedlaethol Cymru i un set ddiwygiedig o dargedau.

Mae YDCW yn cefnogi galwadau i ddatganoli Ystâd y Goron i sicrhau bod Cymru’n gallu gwneud y gorau o’r refeniw o’i photensial ar y môr.