Coast

Wales’ coastline is 2,120 km long – more than 8 times longer than its land border with significant stretches of it found in our National Parks, Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs) and Heritage Coasts.

CPRW recognises the major challenges that we face in our coastal and estuarine environments and their implication for environmental, social and economic processes that span land and sea – and that these challenges, especially rising sea-levels and increased storm intensity and frequency, are driven by climate change.

Arfordir Amrywiol

Mae gan Gymru arfordir amrywiol a deniadol gyda morluniau sy’n cefnogi ac wedi dylanwadu ar ystod eang o weithgareddau a defnyddiau. Mae ein hamgylchedd arfordirol yn gwneud cyfraniad pwysig i’n hiechyd a’n lles cenedlaethol.

Mae 23% o’n harfordir yn wynebu erydiad gweithredol a mwy o berygl o lifogydd morol.

Adfer ac Adfer

Mae YDCW yn cefnogi adfer ac adennill cynefinoedd naturiol: mwy o gyfalaf naturiol arfordirol drwy ddarparu mwy o le ar yr arfordir ar gyfer prosesau arfordirol, gan ganiatáu i gynefinoedd arfordirol ymateb i godiad yn lefel y môr a stormydd sy’n gysylltiedig â’r hinsawdd, gan leihau’r gwrthdaro rhwng defnydd tir dynol a newid arfordirol, lleihau effeithiau colli bioamrywiaeth, annog adferiad natur, gwella ansawdd dŵr a chynnig cyfleoedd ar gyfer mynediad hamdden.

Heriau Cymhleth

Rydyn ni hefyd yn cydnabod bod yr arfordir yn cynnwys nifer o dirweddau a morluniau sy’n gysylltiedig iawn â’i gilydd, gyda chymysgedd amrywiol o drefniadau perchnogaeth a llywodraethu. Mae rheoli materion arfordirol yn gosod set o heriau cymhleth sy’n wahanol i’r rhai mewndirol – a bod nifer ac amrywiaeth buddiannau’r sector cyhoeddus a phreifat yn aml ar ei uchaf ar yr arfordir, gyda chynnydd cymesur yng nghymhlethdod cynllunio a rheoli yn y gofod dadleuol hwn.

CPRW acknowledges the Welsh Government’s publication of a comprehensive and extensive first Wales National Marine Plan (WNMP- 2019). We support its principal aims to protect, conserve, restore and enhance marine biodiversity and to halt and reverse its decline, including supporting the development and functioning of a well-managed and ecologically coherent network of Marine Protected Areas and resilient populations of representative, rare and vulnerable species.’