02.08.2023

Mae YDCW, Elusen Cefn Gwlad Cymru, wedi ymateb i adroddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru ar sut y bydd ynni Cymru yn y dyfodol yn cael ei gynllunio, ei ddatblygu a’i weithredu er mwyn cyrraedd ei nod o Sero Net erbyn 2050.

Mae adroddiad ‘Gridiau Ynni’r Dyfodol i Gymru’ yn nodi’r angen i ailwampio’r seilwaith a’r rhwydweithiau ynni presennol, mynd i’r afael â’r defnydd o drydan yn y dyfodol a thrawsnewid i ynni adnewyddadwy mewn cymunedau a diwydiannau ledled Cymru.

Dywedodd Ross Evans, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Chymunedol, YDCW:

“Rydym yn croesawu’r adroddiad newydd hwn, ac yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar YDCW ac eraill drwy archwilio’r holl opsiynau ynni cynaliadwy gan gynnwys ynni gwynt ar y môr.

“Mae’r argymhellion yn yr adroddiad yn amlygu’n benodol fanteision ynni gwynt ar y môr, y maent yn rhagweld y byddant yn darparu 80% o drydan Cymru erbyn 2050. Rydym bellach yn cydnabod ei fod yn cefnogi ein safbwynt hirsefydlog nad ynni gwynt ar y môr yn unig yw’r gost fwyaf effeithiol ond hefyd yr opsiwn mwyaf derbyniol yn amgylcheddol ymhlith ystod o dechnolegau megis gwynt ar y tir, solar, llanw a hydrogen a niwclear.

“Rydym hefyd wedi ein calonogi gan y gostyngiad cyfatebol a ragwelir mewn ynni gwynt ar y tir rhwng 2030 a 2035 ac yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru nawr yn ailystyried yr holl brosiectau gwynt ar y tir arfaethedig fel y nodir yn ein deiseb.

“Byddem hefyd yn annog y llywodraeth i ailasesu’r rhesymeg dros y cebl trawsyrru ar y tir arfaethedig o ogledd i dde Cymru, a fyddai’n creithio rhai o dirweddau gorau’r wlad gyda pheilonau enfawr. Yn lle hynny, gofynnwn iddo ailedrych ar y syniad gwreiddiol am Gebl Morol Foltedd Uchel (HVDC) sy’n cynnig opsiwn rhatach a mwy cyfleus gyda’r un cynhyrchiant carbon isel a helpu i wneud y gorau o’r warchodfa gwynt alltraeth aruthrol yn foroedd Gwyddelod a’r Celtiaid.

“Mae’r adroddiad yn ei gwneud hi’n glir iawn bod angen enfawr am ymgysylltu â’r gymuned yn y camau cynharaf o gynllunio, i gynnwys pobl yn y broses o wneud penderfyniadau fel ei fod yn cefnogi’r uchelgais cenedlaethol a chaniatâd lleol.”

“Gobeithiwn fel sefydliad y gallwn chwarae rhan annatod wrth gyfrannu llais ardaloedd gwledig a chydweithio â rhandaliad eraill, awdurdodau lleol a datblygwyr i sicrhau’r canlyniad gorau i’n cefn gwlad a’n ffordd o fyw.” meddai Ross Evans.

– Diwedd –

Nodiadau i olygyddion:

– Mae adroddiad Gridiau Ynni Dyfodol Cymru i’w weld yma https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2023-07/gridiau-ynnir-dyfodol-i-gymru-adroddiad-mewnwelediadau.pdf

– Gellir dod o hyd I stori ein deiseb yma https://cprw.org.uk/cprw-petition-seeks-to-save-the-countryside/

– Mae’r stori i’w chael yma https://cprw.org.uk/dns-map-launched-at-rwas/