Dros y flwyddyn ddiwethaf bu llawer iawn o sylw yn y cyfryngau a sawl cynhadledd ar effeithiau ffermio ieir dwys yn achosi llygredd afonydd ledled y DU.

Mae llygredd yn Afon Gwy wedi dod â grwpiau cadwraeth a chymunedau lleol mewn trefi a phentrefi ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr at ei gilydd sy’n dyst i effeithiau dinistriol ffermio dofednod dwys ar ecosystem yr afon, fel yr ymddangosodd mewn erthygl fis diwethaf gan The Observer.

Dydd Mercher, 7 Chwefror 2024 cafwyd Adolygiad Barnwrol ar ddiffyg gweithredu Asiantaeth yr Amgylchedd (Lloegr) a methiant dro ar ôl tro i orfodi rheoliadau presennol i amddiffyn Afon Gwy. Dyma’r cyntaf o sawl her gyfreithiol i asiantaethau statudol, y llywodraeth a diwydiannau sy’n llygru, gan gynnwys ffermio ieir dwys.

Dim ceisiadau, cymeradwyaethau na gwrthodiadau newydd ers 2023

Mae YDCW wedi gofyn am 11 cais cyn i Gyngor Sir Powys gael ei “alw i mewn” ac mae aelodau cangen Brycheiniog a Sir Faesyfed wedi bod yn gweithio’n galed i amlygu gwendidau systemig ac effeithiau gwneud penderfyniadau ar iechyd a lles. cymunedau lleol, bioamrywiaeth ar draws Powys.

I ddarllen yr adroddiad manwl gan Christine Hugh Jones a Margaret Tregear ewch i dudalen newyddion ein gwefan.

Ffermio ieir dwys ym Mhowys

[instagram-feed feed=1]