13 Mehefin 2024

Mae Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW) wedi galw ar bob Plaid i ymrwymo i gynnwys cymunedau lleol mewn penderfyniadau cynllunio ac integreiddio’r polisïau ynni sy’n cefnogi ac o fudd i Gymru wledig.

Dywedodd Jonathan Dean, Ymddiriedolwr, YDCW:

“Mae’r etholiadau San Steffan sydd i ddod yn chwarae rhan hanfodol i ddyfodol cefn gwlad Cymru. Bydd polisïau ar gyfer ynni a chyllid a wneir yn Senedd y DU yn effeithio ar bob rhan o Gymru, ond yn enwedig ardaloedd gwledig.

“Ychydig iawn o gyfle sydd gan y cyhoedd a chymunedau yng Nghymru i wneud newid ystyrlon i gynigion a allai gael effeithiau dramatig ar eu hamgylchedd uniongyrchol, gan arwain at ymddieithrio a cholli ffydd ym mholisïau’r llywodraeth.

“Ein blaenoriaeth nesaf yw gofyn i bob Plaid wleidyddol ymrwymo i sicrhau bod cyfran sylweddol o’r elw o ynni adnewyddadwy a gynhyrchir ar y tir ac ar y môr yng Nghymru yn cael ei gadw yma, yn debyg i’r Alban; mae hyn yn cynnwys ynni o drwyddedau Ystâd y Goron. Mae angen deddfwriaeth yn San Steffan i gyflawni hyn.

“Yn olaf, mae YDCW yn galw ar bob Plaid yn San Steffan i ddal traed Llywodraeth y DU i’r tân ar bolisïau newid hinsawdd, diogelu natur ac adfer bioamrywiaeth, i wneud yn siŵr bod gennym Gymru sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Yn anad dim rhaid peidio â gwanhau targedau di-garbon net i leihau allyriadau. Ar yr un pryd, rhaid cael ymrwymiad o’r newydd gan Lywodraeth y DU i weithio gyda Llywodraeth Cymru ar bolisïau amddiffyn yr hinsawdd a chefn gwlad.”

Mae YDCW yn gofyn am ymrwymiadau gan bob plaid:

  • Datblygu grid trawsyrru trydan alltraeth integredig i gysylltu ffermydd gwynt ar y môr a gorsafoedd pŵer arfordirol newydd â phrif ganolfannau galw am drydan, gan ddefnyddio safleoedd tir llwyd lle bo modd.
  • Diwygio’r Datganiad Polisi Cenedlaethol EN-5 i ddileu “dylai llinellau uwchben fod yn dybiaeth gychwynnol gref ar gyfer rhwydweithiau trydan” a rhoi ymrwymiad yn ei le i ddod o hyd i’r ateb gorau (o dan y môr, o dan y ddaear, uwchben), yn dilyn Llyfr Gwyrdd presennol y Trysorlys. yn gwerthfawrogi cyfalaf naturiol tirweddau a chefn gwlad.
  • Prydlesu mwy o wynt ar y môr lle mae’n haws ac yn gyflymach i’w ddatblygu ym Môr Iwerddon bas oddi ar ogledd Cymru, fel nad oes angen i Lywodraeth Cymru fynd ar drywydd ynni gwynt ar y tir a solar yn unig.
  • Er mwyn gwneud solar to yn ofyniad safonol ar gyfer adeiladau newydd, ôl-osod holl adeiladau posibl y llywodraeth a chymell gosod toeau er mwyn osgoi defnyddio safleoedd maes glas.

 

 

[instagram-feed feed=1]