19.10.2022
Mae Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW) wedi codi ei bryderon am ffliw adar yn cael ei ledaenu ar hyd yr afon Gwy o’r dwysedd uchel o ffermydd dofednod dwys.
Mae Ffliw Adar, a elwir hefyd yn ffliw adar, ar gynnydd yn y DU. Cymaint felly fel bod y llywodraeth bellach wedi gosod Prydain Fawr gyfan o dan Barth Atal Ffliw Adar gan roi sylw i ffermwyr dofednod y gallai fod angen iddynt gadw eu hadar dan do. Mae YDCW, sydd wedi ymgyrchu’n hir am fwy o fonitro Unedau Dofednod (IPU) dwys sydd i’w cael ar hyd dalgylch Afon Gwy ym Mhowys, wedi codi pryderon y gallai dwysedd uchel IPUs ym Mhowys arwain at achos enfawr o Ffliw Adar. Gweler ein map Siediau Cyw Iâr Powys – Map.
Ymunodd YDCW â chlymblaid o grwpiau amgylcheddol yn 2020 yn galw am foratoriwm ar IPUs yng Nghymru wrth iddo ddod o hyd i dystiolaeth bod gwastraff o’r ffermydd ieir hyn yn canfod ei ffordd i mewn i Afon Gwy mewn symiau cynyddol. Gan mai gwastraffu adar heintiedig yw’r brif ffordd o ledaenu Ffliw’r Adar, gallai un achos mewn IPU ar hyd Afon Gwy arwain at ganlyniadau trychinebus.
Mae llefarydd ar ran YDCW yn dweud bod yr IPUs ar hyd Afon Gwy yn fom amser sy’n tician, “Mae graddfa enfawr yr IPUs ar draws Powys ac ar hyd Afon Gwy eisoes wedi cael effaith uniongyrchol ar yr amgylchedd. Effeithiwyd yn fawr ar yr afon ei hun. Nawr rydym yn wynebu’r posibilrwydd y bydd y ffermydd dofednod dwys hyn yn gweithredu fel bomiau amser ticio gyda’r potensial i ledaenu ffliw adar trwy holl ddyffrynnoedd Gwy a Hafren uchaf fel tan gwyllt a fyddai’n difetha’r boblogaeth adar gwyllt, ac o bosibl yn mynd un i effeithio ar dda byw a hyd yn oed bodau dynol. mae’r firws yn treiglo.”
“Rydym yn galw ar Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i gymryd camau brys a dechrau monitro allbwn gwastraff yr IPUs hyn yn agos iawn ac fel mater o flaenoriaeth!” meddai’r llefarydd.
“Ymhellach, rydym yn gofyn i CNC ystyried cynaliadwyedd y lefel hon o ddwysedd ffermydd dofednod ym Mhowys a chadarnhau bod mesurau ar waith i ddileu neu leihau’r risg o haint adar gwyllt drwy wasgaru unrhyw wastraff adar a allai fod yn halogedig.”
Yn y pum mlynedd diwethaf, mae dros 150 o IPUs wedi cael eu cymeradwyo gan Gyngor Powys, bum gwaith yn fwy na gweddill Cymru. Mae YDCW wedi bod yn cysylltu â’i chwaer sefydliad dros y ffin yn Lloegr, y CPRE, yn ogystal â grwpiau lleol, Cyfeillion Gwy Uchaf a Chyfeillion Gwy Isaf, i gynnal prosiectau Gwyddor Dinasyddion ar hyd afonydd Gwy a Llugwy i ymchwilio i’r ffosffad. lefelau ar hyd yr afonydd sy’n debygol o fod wedi deillio o weddillion IPU.
Hefyd cynhaliodd YDCW ddeiseb i Lywodraeth Cymru i reoli ehangiad cyflym yr Unedau Dofednod Dwys yng Nghymru. Arweiniodd hyn at ohebu hir gyda’r Gweinidog, Lesley Griffiths AS, na dderbyniodd yn anffodus ein pwyntiau ynghylch risgiau amgylcheddol twf afreolus y boblogaeth. y diwydiant dofednod ym Mhowys a Phwyllgor Deisebau cwbl ddi-drefn.
“Ni fydd YDCW yn pwyntio bysedd pe bai’r gwaethaf yn digwydd ond mae’n annog Llywodraeth Cymru i wneud mwy i sicrhau nad yw’n gwneud hynny!” ychwanegodd llefarydd YDCW.

DIWEDD
Nodiadau i’r golygydd:
Mae dolen i’r adroddiad ar y cyd gan YDCW ac aelodau eraill o Gyswllt Amgylchedd Cymru ar gael yma: https://cprw.org.uk/cms-data/resources/A%20moratorium%20on%20intensive%20poultry%20units%20Final% 20Medi%2020.docx.pdf

Arweiniodd deiseb YDCW i Ddeiseb LlC i Reoli’r Diwydiant Dofednod Dwys sy’n Ehangu’n Gyflym yng Nghymru at ohebiaeth faith iawn gyda’r Gweinidog, Lesley Griffiths AS, a Phwyllgor Deisebau cwbl ddi-hid nad oedd am ystyried y posibilrwydd bod problem bosibl.