21.12.2022

Mae YDCW, Elusen Cefn Gwlad Cymru yn gofyn am gyfarfod brys gyda’r Gweinidog dros Newid Hinsawdd yng Nghymru, Julie James AS, i drafod sut y gall Cymru gyrraedd a hyd yn oed rhagori ar ei huchelgeisiau sero net heb aberthu ansawdd bywyd pobl na mannau prydferth golygfaol Cymru. Mae ganddo hefyd bryderon ynghylch ymddygiad rhai cwmnïau ynni

Yn ei lythyr at y Gweinidog, dywedodd YDCW ei fod yn canmol Llywodraeth Cymru am ei safiad:

“Mae Elusen Cefn Gwlad Cymru yn eich canmol chi a Llywodraeth Cymru am eich safiad ar fynd i’r afael â’r argyfyngau Hinsawdd a Natur. Mae ein haelodau’n llwyr gefnogi’r angen i bontio oddi wrth danwydd ffosil, ac i atal ac yna gwrthdroi’r dirywiad ym mioamrywiaeth Cymru.

Gwerthfawrogwn eich bwriad diweddar i greu cwmni ynni cyhoeddus a thrwy hynny weld mwy o’r gwobrau ar gyfer ynni adnewyddadwy a wneir yng Nghymru yn aros yng Nghymru. Mae’n darllen.

Fodd bynnag, mae YDCW yn pryderu am y ‘broses ymgeisio DNS bresennol, sawl cais ansensitif, a datganiadau camarweiniol gan rai cwmnïau ynni.’

Dywedodd llefarydd ar ran yr elusen ei bod yn derbyn galwadau lluosog bob dydd gan drigolion pryderus ledled Cymru sydd wedi cael eu camarwain yn fwriadol gan rai cwmnïau ynni diegwyddor:

“Rydyn ni wedi cael galwadau gan bobl sydd bron â dagrau, sydd wedi cael ymweliad â’u tŷ gan gynrychiolydd o’r cwmni ynni yn dweud wrthyn nhw eu bod yn gosod tyrbinau gwynt 250m o uchder wrth ymyl eu cartrefi a does dim byd y gallan nhw ei wneud am y peth oherwydd bod ganddyn nhw ragarweiniad. -cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru!”

“Ar Wastadeddau Gwent mae yna nifer o grwpiau’n pryderu am geisiadau am ffermydd solar sy’n effeithio ar safleoedd SoDdGA ac yn mynd trwy unrhyw bryderon bioamrywiaeth.” meddai’r llefarydd.

Mae elusen Cefn Gwlad Cymru yn dweud ei bod am weithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd â ni i sero net a hyd yn oed y tu hwnt iddo:

“Mae gwynt ar y môr bellach yn gost-gystadleuol ag ar y tir; yng Nghymru mae gennym dros 20 GW o gapasiti mewn potensial alltraeth tra bod angen llai na 10 GW i gyrraedd sero net. Mae ynni gwynt ar y môr hefyd wedi’i gymeradwyo gan yr RSPB, MCS, a WWF yn ogystal ag YDCW oherwydd yr effaith fach iawn ar fioamrywiaeth ac mewn rhai ffyrdd y gallai fod o fudd iddo.

“Cyfaddefodd y Gweinidog ei hun i’r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig yn ddiweddar nad oedd Rhwydwaith y Grid Cenedlaethol yng Nghymru ‘yn addas i’r diben’ ac o ystyried y gall Cymru gynhyrchu dwywaith yr hyn y mae’n ei ddefnyddio’n gyfforddus, gan ddefnyddio Offshore yn unig. Rydym mewn penbleth ac wedi ein siomi o weld y sgramblo wallgof bresennol ar gyfer datblygiadau ynni gwynt a solar ar y tir ar draws mannau agored Cymru, mewn rhai achosion waeth beth fo ffiniau’r ‘Ardaloedd a aseswyd ymlaen llaw’ a nodir yn Cymru’r Dyfodol.” Meddai Elusen Cefn Gwlad Cymru.

Ar hyn o bryd, mae pob datblygiad fferm wynt / solar ar y tir dros 25MW yn mynd drwy’r cynllun Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2021 ac sy’n cael ei oruchwylio gan gorff o’r enw Cynllunio a Phenderfyniadau Amgylcheddol Cymru (PEDW) sy’n golygu nad yw Awdurdodau Lleol yn berthnasol. penderfynu’n hirach ar gais cynllunio o’r math hwn.

Gellir gweld rhestr lawn o geisiadau cyfredol yma: https://planningcasework.service.gov.wales/dnsapplications

 

Rhoddodd y Gweinidog dystiolaeth i’r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig ym mis Mai 2022 yma: https://www.parliamentlive.tv/Event/Index/4726275d-17c5-4a1a-ba62-a8eb6a4bf63d