Diweddariad Cynllunio Wrecsam a DAC Mai 2024

System Storio Ynni Etifeddiaeth – ymgynghoriad cyn Cais – caeau i’r dwyrain o is-orsaf Legacy National Grid, i’r gorllewin o’r A483 ac i’r gogledd o Ffordd Bronwylfa, Rhostyllen roedd disgrifiad manwl wedi’i gynnwys yng Nghylchlythyr Chwefror Cangen Clwyd YDCW, cysylltwch â ni os hoffech fel copi o hwn.

Mae aelodau’r cyhoedd wedi gofyn am wybodaeth gan YDCW, ac mae’r Gangen wedi ymateb. Bydd ymateb cangen i gais llawn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei wneud.

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS)

Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW)

Penderfynir ar y rhain yn genedlaethol.

DNS/3253253 – Fferm Solar Stad Plas Power, Ffordd Rhuthun, Wrecsam.