Diweddariad Cynllunio Cyngor Sir y Fflint a DAC

Mae’r tri chais cynllunio isod yn safleoedd preswyl a neilltuwyd o fewn Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) mabwysiedig Cyngor Sir y Fflint ac fe’u cymeradwywyd gan yr Arolygwyr Cynllunio yn ystod eu harchwiliad o’r ddogfen. Ymdriniwyd â’r tri chais a restrir isod yn ddiweddar gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir y Fflint a rhoddwyd caniatâd cynllunio iddynt.

061994 – Cais llawn i godi datblygiad preswyl o 235 o unedau gyda’i gilydd gyda mannau cyhoeddus a seilwaith cysylltiedig ar dir i’r gogledd o Ffordd Gwernaffield, Yr Wyddgrug.

062458 –  Datblygiad preswyl o hyd at 140 o anheddau, modd mynediad, man agored, seilwaith draenio cynaliadwy a phob gwaith cysylltiedig arall. (Amlinell cais gan gynnwys mynediad, gyda phob mater arall wedi’i gadw). Stryd y Ffynnon, Bwcle.

FUL/000769/22 – Cais llawn i godi 70 o anheddau, adeiladu adeilad newydd. mynedfa gerbydau, tirlunio a gwaith cysylltiedig. Tir yn Ffordd Wrecsam, Abermorddu. Prosiect Pŵer Carbon Isel Arfaethedig Cei Connah Mae’r datblygiad arfaethedig hwn ar gyfer safle gorsaf bŵer bresennol Uniper yng Nghei Connah sy’n datgan eu bod yn bwriadu datblygu gorsaf bŵer tyrbin nwy cylch cyfun newydd gyda thechnoleg dal carbon i ddal allyriadau CO2. Byddai’r allyriadau hyn yn cael eu cludo (drwy bibell gyswllt o’r safle i gysylltiad HyNet yn y Fflint) i gronfeydd dŵr hydrocarbon wedi’u disbyddu ym Mae Lerpwl i’w storio. Gallai’r prosiect gefnogi datgarboneiddio’r Grid Cenedlaethol pan nad oes digon o gynhyrchu o ffermydd gwynt a solar. Mae seilwaith hanfodol sydd ei angen ar gyfer cynhyrchu ynni eisoes yn ei le, gan gynnwys cysylltu â’r Grid cenedlaethol ynghyd â phiblinell i’w hailosod i gludo’r CO2 a ddaliwyd. Mae gwybodaeth am y prosiect ar gael yn www.uniper.energy/connahs-quay-low-carbon-power Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol

DNS/3251545 – Fferm Solar Bretton Hall, Tir yn Fferm Bretton Hall, Ffordd Caer, Sir y Fflint. Mae’r datblygiad hwn bellach wedi’i argymell ar gyfer caniatâd cynllunio gan yr Arolygydd Cynllunio ac eithrio’r ystafell ddosbarth awyr agored arfaethedig a thoiled anabl cysylltiedig oherwydd risg llifogydd uchel a chydymffurfiaeth â nifer o amodau.