Mae cangen Ynys Môn YDCW wedi mynegi emosiynau cymysg yn natblygiad solar BP Lightsource ar Ynys Môn, ond wedi nodi cyfleoedd posibl a fydd o fudd i drigolion a bioamrywiaeth yr ynys.

Martin Schwaller, Cadeirydd cangen Ynys Môn, YDCW:

“Er ei bod yn wych ein bod yn gallu cynnal mwy o gynhyrchu adnewyddadwy, a chyfrannu at fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, mae’r datblygiad hwn yn enfawr a bydd yn gorchuddio miloedd o erwau o dir fferm o ansawdd uchel gyda phaneli solar gwydr du. Gallai’r effaith ar y dirwedd ac amwynder gweledol trigolion ac ymwelwyr fod yn eithaf dramatig.”

“Mae’r datblygiad yn honni y gallai’r fferm solar gynhyrchu mwy na’r galw presennol am drydan ar yr ynys a digon i ragori ar y galw sero ynni net yn 2050. Felly, gellid dadlau nad oes angen cenhedlaeth bellach yma.”

Prosiect Maen Hir fydd un o’r ffermydd solar gweithredol mwyaf ledled y DU, gan orchuddio mwy na 3,000 erw.

Parhaodd Martin Schwaller, Cadeirydd cangen Ynys Môn, YDCW:

“Nid yw Llywodraeth Cymru yn caniatáu datblygu ar y tir ffermio “gorau a mwyaf amlbwrpas”, fodd bynnag, oherwydd maint y prosiect Ysgrifennydd Gwladol y DU fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ac yn bryderus nid oes gan bolisi’r DU’r un amddiffyniadau. fel polisi Cymreig.

“Rydym yn croesawu’r defnydd o safle tir llwyd Rhosgoch fel lleoliad ar gyfer storio batris a fferm solar gymunedol gymedrol, ac nid yw’r tir o dan orchymyn prynu gorfodol.

“ Rydym yn annog y datblygwr i ymgysylltu’n weithredol â’r gymuned leol i ddod i’r ffordd orau o liniaru agweddau gwaethaf y cynnig ar dirwedd, bywyd gwyllt a bioamrywiaeth; er enghraifft mae sgrinio coetir cyll yn gynefin gwerthfawr i’n poblogaeth o wiwerod coch annwyl a gellid ei greu gyda rhesi o baneli â bylchau addas a fyddai’n galluogi defaid i barhau i bori neu greu dolydd bioamrywiol.”