Ym mis Mawrth 2022, prynodd Llywodraeth Cymru, yn gyfrinachol, fferm yn Nhalybont-ar-Wysg ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Pwrpas y pryniant(£4.25 miliwn) oedd, yng ngeiriau Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething

“Rydym yn cynnal trafodaethau gyda pherchnogion Gŵyl y Dyn Gwyrdd ynglŷn â’u potensiali brydlesu’r safle, er mwyn rhoi mwy o sicrwydd iddynt. buddsoddi yn yr ŵyl”.

Mae Fferm Gilestone yn fferm weithredol gynhyrchiol wedi’i lleoli yn nyffryn Wysg gydag Ardal Cadwraeth Arbennig a Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ar hyd rhan o’i ffiniau.

Mae’r tir amaeth ei hun wedi bod yn destun arolygon ystlumod manwl a ddatgelodd fod y tir yn ‘ardal chwilota’ bwysig ar gyfer nython lleol o ystlumod pedol leiaf: mae’r rhan hon o ddyffryn Wysg yn ardal o bwysigrwydd rhyngwladol oherwydd ei phoblogaeth pedol leiaf gydag un o’r y trefedigaethau cyfagos hyd yn oed yn ymddangos ar BBC Countryfile.

Mae’r tir maeth hefyd yn cynnig potensial sylweddol ar gyfer y gylfinir nythu, aderyn sydd bellach mewn perygl ledled Cymru. Mae gan afon Wysg ar ei ffin Dyfrgi, Glas y Dorlan, Cwtiad Torchog Bach, a Gweilch.

Yn anffodus, methodd Llywodraeth Cymru ag asesu’r tir amaeth yn briodol ar gyfer ei haddasrwydd ar gyfer ei defnydd bwriadedig, ac mae’n parhau hyd heddiw i gamddeall y rheoliadau cynefin arbennig a’r gofynion a ddaw yn sgil perchnogaeth y fferm. Felly, mae’r bygythiad i’w fywyd gwyllt arbennig yn wirioneddol, a hyn ar adeg pan fo Llywodraeth Cymru ac Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ill dau wedi datgan pwysigrwydd bioamrywiaeth.

Mae yna hefyd fygythiad i dirwedd yr ardal hon o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae maes carafanau trwyddedig eisoes yn gweithredu’n gyfreithlon ar dir ger Gilestone ac yn yr ychydig fisoedd diwethaf mae’r Parc wedi rhoi caniatâd i ddarn arall o dir cyfagos (Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored yn flaenorol) gael ei ddefnyddio ar gyfer gwersylla.

Pe bai tir amaeth Gilestone yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gŵyl/cynulliadau cyhoeddus mawr fel y mae perchennog Gŵyl y Dyn Gwyrdd a Llywodraeth Cymru wedi’i nodi, yna mae’n debygol y bydd seilwaith twristiaeth/ymwelwyr/gwyliau a chyfleusterau’n ymestyn dros filltir ar hyd dyffryn Wysg, rhwng Bannau Brycheiniog a’r Mynydd Du.

Mae Gŵyl y Dyn Gwyrdd eisoes wedi’i lleoli yng Nglanusk 4 milltir i lawr y dyffryn i gyfeiriad Crucywel. Mae’r safle hwnnw’n llai dadleuol: dim ond am ychydig ddyddiau’r flwyddyn y mae’n gweithredu, tra bydd safle Gilestone yn gweithredu dros nifer o benwythnosau. Ymhellach, mae nifer y trigolion y mae Green Man yn Gilestone yn effeithio arnynt lawer gwaith yn fwy nag yn Glanusk.

Mae’r cwmnïau y tu ôl i’r Dyn Gwyrdd yn dweud, os bydd y prosiect yn mynd yn ei flaen, byddant yn creu “…busnes mwy amrywiol sy’n cefnogi gweithgareddau ffermio presennol wrth feithrin syniadau a gweithgareddau newydd a fydd yn cefnogi ac yn tyfu’r economi leol”.

Bydd y gweithgareddau newydd yn cynnwys bragdy, becws, ysgol bobi a digwyddiadau byw, pob un yn denu hyd at 3,000 o bobl. Mae’r cwmnïau sy’n berchen ar frand y Dyn Gwyrdd yn honni y byddant yn creu o leiaf 38 o swyddi cyfwerth ag amser llawn newydd ac yn cefnogi 300 o swyddi drwy eu cadwyn gyflenwi. Maen nhw hefyd yn gwneud yr honiad rhyfeddol y byddan nhw’n cynhyrchu £23 miliwn i’r economi leol. Os yn wir, mae hynny’n awgrymu menter fasnachol fawr sy’n gwbl anaddas i’r lleoliad sensitif hwn.

Bydd creu busnesau pobi a bragu newydd yn gystadleuaeth ychwanegol i gwmnïau lleol presennol. Ni fydd yr un o’r cynlluniau hyn yn hybu symudedd cymdeithasol nac amrywiaeth nac yn helpu i ddod â sgiliau newydd i’r ardal.

Nid yw wedi dweud wrthym ble mae ei weithwyr yn mynd i fyw, sut y maent yn mynd i deithio i’r gwaith a pha wasanaethau lleol y bydd eu hangen arnynt.

Mae grŵp ymgyrchu lleol wedi comisiynu adroddiadau ar fioamrywiaeth, effaith traffig, a llifogydd (mae’r rhan fwyaf o’r tir fferm yn gorlifo bob blwyddyn). Cynhaliwyd pôl cymunedol hefyd. Mewn ateb i’r cwestiwn “Ydych chi’n cefnogi cynnal gwyliau/digwyddiadau ar raddfa fawr (500 o bobl neu fwy) ar Fferm Gilestone?” Ymatebodd 217 o drigolion, pleidleisiodd 198 Na (91.2%), pleidleisiodd 12 Ie (5.5%). Ni phleidleisiodd 7 ond dychwelwyd ffurflenni (3.2%).

Yn wyneb y dystiolaeth ynghylch anaddasrwydd y fferm, mae Llywodraeth Cymru wedi methu â chynnal unrhyw ymgynghoriad â’r gymuned neu grwpiau eraill â diddordeb. Addawyd un cyn y Nadolig llynedd – ond rydym yn dal i aros.

Mae grŵp ymgyrchu lleol wedi’i ffurfio ‘Stop the Gilestone Farm Project’ ac rydym yn apelio am gymorth aelodau YDCW ledled Cymru i ychwanegu eich lleisiau at yr ymgyrch ‘Stop’, a thrwy hynny warchod ein tirwedd arbennig, ein bywyd gwyllt a’n cymunedau bach. Ewch i www.stopgilestonefarmproject.com , a llofnodwch y ddeiseb, ystyriwch wneud cyfraniad, a rhannwch y ddolen hon gyda’ch ffrindiau a’ch teulu a chymdogion a gofynnwch iddynt gofrestru i gefnogi’r ymgyrch a chael y wybodaeth ddiweddaraf.