Aber Afon Dyfrdwy

Gan Emily Lake, Ymddiriedolaeth Fywyd Gwyllt Swydd Gaer

Aber Afon Dyfrdwy yw un o’r aberoedd mwyaf, a lleiaf addasedig yn y DU, sef 15,000 hectar. Nid yw’n afon na môr, gall y milltiroedd o fwd a chors noeth ymddangos yn ddiffrwyth, ond aberoedd ynghyd â fforestydd glaw trofannol a riffiau cwrel yw ecosystemau mwyaf cynhyrchiol y byd!

Yn anffodus, mae’r hyn sy’n gwneud Aber Afon Dyfrdwy yn arbennig mewn perygl. Mae Ein Aber Afon Dyfrdwy / Caru Aber Dyfrdwy ar genhadaeth i gysylltu cymunedau â’u treftadaeth arfordirol a rennir, a helpu mwy ac ystod ehangach o bobl i ddysgu am eu bywyd gwyllt arfordirol anhygoel, ei werthfawrogi a gofalu amdano. Mae prosiect Partneriaeth Dalgylch Llanwol Afon Dyfrdwy, y mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ei ariannu, yn sicrhau canlyniadau i bobl, cymunedau a bywyd gwyllt, a dymunwn i bawb fod yn rhan ohono.

Mae gennym dri maes gwaith yn y prosiect hwn. Mae Caru Fy Aber yn ymwneud â dweud wrth bobl am yr aber, gwella mynediad i’r mannau gwyrdd a glas o amgylch yr aber a dangos i bobl beth y gallant ei wneud i helpu i ddiogelu’r aber ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae Arfordir Byw yn ymwneud â’r gadwraeth ymarferol sydd fwyaf cyfarwydd i bobl. Gan wella mannau ar gyfer bywyd gwyllt â chymorth ein partneriaid a’n gwirfoddolwyr, arolygu a chofnodi fflora a ffawna Aber Afon Dyfrdwy i’w defnyddio gan wyddonwyr a sefydliadau cadwraeth, ac addysgu’r genhedlaeth nesaf am Aber Afon Dyfrdwy trwy ein rhaglen hyfforddi athrawon a chynllun Gwobr John Muir. Yn olaf, mae Un Aber yn uno’r holl sefydliadau a chyrff llywodraethu sydd â diddordeb yn Aber Afon Dyfrdwy. Trwy ddod at ein gilydd, gallwn gyfuno ein hadnoddau a’n harbenigedd i ddiogelu cynefinoedd a bywyd gwyllt unigryw Aber Afon Dyfrdwy ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Os dymunwch wybod mwy, neu ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rhan, yna chwiliwch amdanom ar gyfryngau cymdeithasol, @ourdeeestuary ar Facebook, Instagram ac X (Twitter)neu ewch i’n gwefan www. ourdeeestuary.co.uk