A national charity branch which is dedicated to protecting the unique landscapes of Wales and championing the rural way of life, has announced the 2023 Rural Wales Award winner.

CPRW Caernarfonshire is presenting the Rural Wales Award to Plas Glyn-y-Weddw, the Art Gallery in Llanbedrog. The public are invited to attend the award ceremony on Thursday 16thNovember at 12:30pm. The award is being given for the new Urchin Café.

The Rural Wales Awards has been running for over 30 years and shine a spotlight on businesses who are making a difference in the community and leading the way on environmental and conservation approaches.

Frances Llewellyn, CPRW Caernarfonshire Branch Chairman,

 saidWe are sure this Urchin Café will delight all who see it, and all who use it, and this is why we are giving it our Rural Wales Award. This award is also a tribute to the vision and courage of the Plas Trustees in adopting this ground-breaking and successful design.”

The ceremony will start with a light lunch at 12:30pm and the award will be presented to Gwyn Jones, the Director, and his staff from Plas Glyn-y-Weddw at 1.30pm. The architects will also be on hand to say a few words and answer questions.

There will be an opportunity to view the current art exhibition and for a walk on the Allt woodland paths which, together with a new amphitheatre, won the Rural Wales Award ten years ago.

Jonty Colchester, Chair of CPRW saidWe are delighted with Caernarfonshire’s winner this year. Plas Glyn-y-Weddw seamlessly weaves art, nature and culture across its wide range of activities and is a crucial heritage centre of national importance. We are thrilled to present the 2023 Rural Wales Award to the business and wish them the best of luck for the future.

CPRW was founded in 1928 making it the oldest rural charity in Wales. The charity is passionate about creating a countryside which works for everyone, aims to protect wild spaces for the next generation and to enable a sustainable rural community for all. To find out more, please visit cprw.org.uk.

 

Cangen Elusen Cefn Gwlad Cymru Yn Cyhoeddi Enillydd Gwobr Cymru Wledig

 Mae cangen elusennol genedlaethol sy’n ymroddedig i warchod tirweddau unigryw Cymru a hyrwyddo’r ffordd wledig o fyw, wedi cyhoeddi enillydd Gwobr Cymru Wledig 2023.

Mae YDCW Sir Gaernarfon yn cyflwyno Gwobr Cymru Wledig i Blas Glyn-y-Weddw, yr Oriel Gelf yn Llanbedrog. Gwahoddir y cyhoedd i fynychu’r seremoni wobrwyo ddydd Iau 16 Tachwedd am 12:30pm. Mae’r wobr yn cael ei rhoi ar gyfer y Caffi Urchin newydd.

Mae Gwobrau Cymru Wledig wedi bod yn rhedeg ers dros 30 mlynedd

ac mae’n tynnu sylw at fusnesau sy’n gwneud gwahaniaeth yn y gymuned ac yn arwain y ffordd ar ddulliau amgylcheddol a chadwraeth.

 

Dywedodd Frances Llewellyn, Cadeirydd Cangen YDCW Sir Gaernarfon:

Rydym yn siŵr y bydd y Caffi Urchin hwn yn plesio pawb sy’n ei weld, a phawb sy’n ei ddefnyddio, a dyna pam rydym yn rhoi ein Gwobr Cymru Wledig iddo. Mae’r wobr hon hefyd yn deyrnged i weledigaeth a dewrder Ymddiriedolwyr y Plas wrth fabwysiadu’r cynllun arloesol a llwyddiannus hwn.”

Bydd y seremoni yn dechrau gyda chinio ysgafn am 12:30pm a chyflwynir y wobr i Gwyn Jones, y Cyfarwyddwr, a’i staff o Blas Glyn-y-Weddw am 1.30yp. Bydd y penseiri hefyd wrth law i ddweud ychydig eiriau ac ateb cwestiynau.

Bydd cyfle i weld yr arddangosfa gelf gyfredol ac am dro ar lwybrau coetir yr Allt a enillodd, ynghyd ag amffitheatr newydd, Wobr Cymru Wledig ddeng mlynedd yn ôl.”

Dywedodd Jonty Colchester, Cadeirydd YDCW: Rydym wrth ein bodd ag enillydd Sir Gaernarfon eleni. Mae Plas Glyn-y-Weddw yn plethu celf, natur a diwylliant yn ddi-dor ar draws ei ystod eang o weithgareddau ac mae’n ganolfan dreftadaeth hollbwysig o bwysigrwydd cenedlaethol. Rydym wrth ein bodd yn cyflwyno Gwobr Cymru Wledig 2023 i’r busnes ac yn dymuno pob lwc iddynt ar gyfer y dyfodol.”

Sefydlwyd YDCW ym 1928 gan ei gwneud yr elusen wledig hynaf yng Nghymru. Mae’r elusen yn frwd dros greu cefn gwlad sy’n gweithio i bawb, sy’n anelu at warchod mannau gwyllt ar gyfer y genhedlaeth nesaf a galluogi cymuned wledig gynaliadwy i bawb. I gael gwybod mwy, ewch i cprw.org.uk.