Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Rhybudd Gweithredu: Medi 2019 - Arbedwch ein Cefn Gwlad Cymru!

Ymaelodi

Cynlluniau Llywodraeth Cymru i Ddiwydiannu Ein Cefn Gwlad a Dymchwelyd Democratiaeth Leol

 

Mae Llywodraeth Cymru Newydd gyhoeddi draft ei ‘Fframwaith Datblygu Cenedlaethol,’ sydd ar hyn o bryd a rei ffordd drwy ‘ymgynghoriad’ ticio blychau. Sicrhewch fod eich llais chi yn cael ei glywed erbyn y cyntaf o Dachwedd: hwn fydd eich unig gyfle.

 

Mae'r cynigion yn gosod Ardaloedd Blaenoriaeth newydd yn ysgubo ar draws rhannau helaeth o Gymru - i'w dyrannu ar gyfer ffermydd gwynt pellach a araeau solar fel y dangosir ar y map yma. Ynddyn nhw, derbynnir newid tirwedd a bydd rhagdybiaeth o gymeradwyaeth cynllunio. Llywodraeth Cymru fydd yn penderfynu ar bob prosiect dros 10 megawat, a bydd asedau gwledig eraill - gan gynnwys bioamrywiaeth - yn cael eu peryglu.

Dolen gyswllt dogfennau a’r fflurflen ymateb ar-line:

https://llyw.cymru/fframwaith-datblygu-cenedlaethol-drafft

Cefnogwyn yn llawn ddatblygu ynni adnewyddadwy mewn mannau priodol, a chefnogwn yn llawn datblygiadau economaidd mewn ardaloedd gwyledig. Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ddeall nad trwy ddinistrio ein tirwedd y mae mynd o’i chwmpas hi i wireddu hynny. Mae twristiaeth yn tyfu’n gyflwym ac mae’n cyflogi un person allan o bob pedwar o bobl leol. Dengys arolygon mai’re hyn sy’n denu ymwelwyr yma yw’r llonyddwch tawel a’r tirweddau hardd a dilychwin. Er budd a lles ein heconomi ein cymunedau, ac ecosystemau hollbwysig ein huchedldiroedd ni tua’r dyfodol, y peth olaf rydym ni ei angen yw diwydiannaeth.

Byddwch gystal â gwyneud eich barn y hysbys drwy ymateb i’r ymgynghoriad; ac ysgriffenwch hefyd at y wasg, eich Cynghordydd Lleol, ech Aelod o’r Cynulliad a’ch Aelod Seneddol.

 

 

‹ Yn ôl i newyddion

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map