Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Cynllunio a thai

Ymaelodi

Fel gweddill y DU, mae Cymru yn profi argyfwng tai ar hyn o bryd. Mae prisiau tai yn codi i'r entrychion a nifer fach o dai fforddiadwy sy’n cael eu hadeiladu. Mae’r argyfwng hwn yn achosi problem fwy: mae cynllunio brysiog yn achosi i bentrefi flerdyfu ac i fannau gwyrdd ddiflannu o dan goncrid. Yn waeth fyth, 2,210 yn unig allan o 6,170 o gartrefi a adeiladwyd yng Nghymru yn 2015 oedd yn fforddiadwy.

Gallwch ddarganfod mwy yma

 

Diogelu mannau sy’n wyrdd ac yn tyfu

Yn YDCW rydym yn ymgyrchu i ddiogelu ardaloedd o gefn gwlad agored a 'lletemau' glas rhag diflannu o dan ystadau tai. Mae'r ardaloedd hyn yn darparu lle mawr ei angen i hamdden, awyr tywyll a bywyd gwyllt ffynnu. Gyda 60% o loÿnnod byw Cymru a 40% o'r rhywogaethau adar wedi’u colli yn y 50 mlynedd diwethaf, ni fu erioed angen mwy brys i ddiogelu mannau sy’n wyrdd ac yn tyfu.

Datblygiadau tir llwyd

Nid oes angen adeiladu ar yr ardaloedd gwyrdd hyn. Mae tai a swyddfeydd a adeiladir ar safleoedd tir llwyd yn cwblhau chwe mis yn gynt na'r rheiny a adeiladwyd ar leiniau neu letemau glas dynodedig. Mae adeiladau wedi’u codi mewn trefi a phentrefi sydd eisoes yn bodoli gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy, lleol a systemau trafnidiaeth sydd eisoes yn bodoli yn adfywio ardaloedd gwledig heb aberthu eu harddwch unigryw.

Mae YDCW yn benderfynol o weld cenhedlaeth newydd o gynllunio sensitif yn dod â’r argyfwng tai i ben heb ddinistrio ein cefn gwlad.